Koncesja OPC

border

Koncesja OPC

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi i nie wiesz od czego zacząć? A może chcesz otworzyć działalność gospodarczą celowo dedykowaną pod obrót paliwami ciekłymi?

Prawnicy Lawyer Line pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie formę działalności gospodarczej,
a potem w stosunkowo krótkim czasie uzyskać wymaganą prawem koncesję OPC.

Jak to działa?

1

Doradzamy w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej dla Ciebie formy działalności gospodarczej, w zakresie której będziesz prowadził działalność koncesjonowaną.

2

W ciągu 24 godzin od zlecenia nam usługi, informujemy Ciebie o dokumentach, jakie należy załączyć do wniosku o wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

3

W ciągu 24 godzin od zlecenia nam usługi, informujemy Ciebie o warunkach technicznych, które musisz spełnić, aby uzyskać koncesję na obrót paliwami technicznymi.

4

Przeprowadzamy analizę Twojej sytuacji formalnoprawnej, finansowej i technicznej i wskazujemy na warunki, które dodatkowo musisz spełnić, żeby móc prowadzić działalność koncesjonowaną.

5

Przygotowujemy wniosek o udzielenie koncesji OPC i prowadzimy postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki aż do dnia uzyskania koncesji.

6

Prowadzimy korespondencję z Urzędem Regulacji Energetyki i monitorujemy całe postępowanie. Zdejmujemy z Ciebie obowiązek osobistego udziału w niezwykle skomplikowanym pod względem formalnoprawnym i technicznym postępowaniu administracyjnym.

Skróć czas do minimum!


Złożenie wniosku o udzielenie koncesji OPC niekompletnego lub zawierającego błędy może skutkować przedłużeniem czasu trwania samego postępowania nawet do roku! Jeżeli zlecisz nam wykonanie tej usługi, skrócisz czas oczekiwania na koncesję do ustawowego minimum.

Zaufaj Naszym Prawnikom!

Koncesja na obrót paliwami

Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.

Od 3990 zł

Cena netto

img


Koncesja OPC Cysterna

Od 5990 zł

Cena netto

img


Koncesja OPC Stacja paliw

Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorca, który zamierza wykonywać działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi jest obowiązany do uzyskania koncesji. Przedmiotowy obowiązek wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). Pod pojęciem paliw, na obrót którymi przedsiębiorca obowiązany jest uzyskać koncesję i którymi może obracać przy pomocy infrastruktury stacji paliw lub autocysterny, są paliwa, o których mowa o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2039).

W szczególności są to następujące paliwa ciekłe:

  • Benzyny silnikowe
  • Gaz płynny (LPG)
  • Oleje napędowe
  • Lekkie oleje opałowe

Nie wymaga uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10.000 euro.

Wymogi finansowe, które powinien spełnić podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji OPC są uzależnione od skali planowanej działalności przedstawianej Urzędowi Regulacji Energetyki we wniosku o udzieleniu koncesji. Kluczowe od strony finansowej jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania. Są to (w zależności, czy chodzi podmiot działający czy rozpoczynający działalność) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata – ww. dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne). Przedstawia się też zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek wnioskodawcy określające wielkość obrotów, jego zdolność płatniczą i kredytową, informacje o udzielonych przedsiębiorcy kredytach oraz informacje, czy rachunek jest wolny od tytułów egzekucyjnych. Wystarczalność tego rodzaju dokumentów jest oceniana w kontekście przedstawianych organowi koncesyjnemu planów działalności objętej wnioskiem koncesyjnym.

Postępowanie o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, trwa od 2 do 6 miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji o udzieleniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celu realizacji Państwa zapytania, przedstawienia oferty Spółki, a w końcu realizacji umowy o świadczenie usług przez Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celach marketingowych własnych usług oraz dla monitorowania ruchu na stronie internetowej Spółki (profilowanie).
Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.

W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl
Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.
Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667.

Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.
Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800