Likwidacja spółki

border

Likwidacja spółki

Często okazuje się, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla wspólników spółki i członków jej zarządu jest likwidacja tej spółki. Rozwiązanie spółki nie następuje równocześnie z zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki, a dopiero po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu spółki z rejestru.

Proces ten wymaga przeprowadzenia złożonej procedury, której zadaniem jest ochrona jej wierzycieli. Formalną likwidację spółki należy przeprowadzić także wtedy, gdy spółka nie ma żadnych zobowiązań. Błędy popełnione przy likwidacji spółki mogą być bardzo kosztowne w swoich skutkach w szczególności dla jej likwidatorów, którzy ostatecznie mogą ponosić odpowiedzialność względem wierzycieli spółki całym swoich majątkiem. Warto więc powierzyć przeprowadzenie tego procesu Specjalistom, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym obszarze prawa, czyli Prawnikom z Lawyer Line.

Jak to działa?

1

Przeprowadzamy otwarcie procesu likwidacji spółki, w tym przygotowujemy uchwały o rozwiązaniu spółki i powołaniu likwidatorów.

2

Ujawniamy otwarcie likwidacji spółki w KRS i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz prowadzimy postępowania przed Sądem rejestrowym.

3

Współpracujemy z likwidatorami i doradzamy im w zakresie sposobu prowadzenia interesów spółki z o.o. w likwidacji.

4

Przygotowujemy dokumentację dotyczącą zakończenia procesu likwidacji spółki.

5

Prowadzimy postępowanie przed Sądem rejestrowym w przedmiocie wykreślenia spółki z rejestru.

6

Informujemy odpowiednie organy o wykreśleniu spółki z KRS.

Prawnicy Lawyer Line


Prawnicy Lawyer Line wszczynają procedurę likwidacji spółki co najmniej raz w miesiącu, a średni czas czas trwania całego postępowania to 9 miesięcy.

Zaufaj Naszym Prawnikom!


Warto więc powierzyć przeprowadzenie tego procesu Specjalistom, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym obszarze prawa, czyli Prawnikom z Lawyer Line.

Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.


Od 4500 zł / netto

Pytania i odpowiedzi

Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu spółki, jeżeli co innego nie postanowiono w uchwale o rozwiązaniu spółki albo też gdy umowa spółki nie stanowi inaczej. Likwidatorów może również ustanowić sąd rejestrowy. Wówczas takich likwidatorów tylko sąd może odwołać. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca dodatkowo wymogi stawiane przez kodeks spółek handlowych dla osób wchodzących w skład zarządu spółek kapitałowych.

Postępowanie w przedmiocie likwidacji spółki z o.o. może trwać najkrócej 9 miesięcy. Czas trwania całego postępowania może się jednak znacznie wydłużyć, m.in. ze względu na konieczność podjęcia przez likwidatorów czynności zmierzających do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli spółki czy też błędy proceduralne popełnione przy prowadzeniu postępowania przed Sądem rejestrowym.

Na całościowy koszt likwidacji spółki z o.o. składają się następujące opłaty sądowe:

  • 250,00 zł za wpisanie otwarcia likwidacji spółki do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • około 500,00 zł za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki i wezwaniu wierzycieli spółki do zgłaszania jej swojej wierzytelności,
  • 300,00 zł za wpis o wykreśleniu spółki z o.o. z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • 100,00 zł za opublikowanie wpisu o wykreśleniu sp. z o.o. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodatkowo do powyższych kosztów należy doliczyć ewentualna opłatę za złożenie do akt sprawozdania finansowego spółki za zakończony rok obrotowy w wysokości 40,00 zł. Maksymalny koszt opłat sądowych za likwidację spółki z o.o. powinien zamknąć się w kwocie ok. 1.190,00 zł. Wskazane koszty należy powiększyć także o koszt sporządzenia uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o., która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. W granicach swoich kompetencji, określonych powyżej, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki. Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte przez likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne.

Otwarcie likwidacji spółki zawsze powoduje wygaśnięcie prokury. Co więcej, w okresie likwidacji prokura nie może zostać ustanowiona.

Nie, od dnia podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki, następuje wyłączenie możliwości wypłacania jakiejkolwiek dywidendy jej wspólnikom, a to do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia przez spółkę wszystkich jej wierzycieli. Podział majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji spółki pomiędzy jej wspólników może nastąpić nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Dokonanie pomiędzy wspólników podziału majątku spółki przed upływem wskazanych sześciu miesięcy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu świadczenia przez wspólników.

Formularz kontaktowy


Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 Poz. 883).
Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16a/105

61-719 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800