Przekształcenie spółki

Przekształcenie Spółki

Jeżeli chcesz zmienić formę prawną prowadzenia przez siebie działalności bez likwidacji spółki którą prowadzisz, powinieneś rozważyć dokonanie jej przekształcenia w inną spółkę prawa handlowego. Jest to szansa na obniżenia zobowiązań podatkowych Twojego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie na poprawienie jego wyniku finansowego.

Przekształcenie pozwoli Ci także ograniczyć ryzyko ponoszenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. Przekształcenie spółki nie oznacza likwidacji jednego podmiotu i powstania nowego, a jedynie zmianę formy działalności. Po przekształceniu, Twojemu przedsiębiorstwu nadal będą przysługiwać wszystkie zezwolenia i koncesje, której do tej pory zostały mu udzielone, a także pozostaną w mocy wszelkie kontrakty dotychczas zawarte przez spółkę przekształcaną.

Jak to działa?

1

Doradzamy w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy działalności dla Twojego przedsiębiorstwa.

2

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do zainicjowania procesu przekształcenia spółki, w tym planu przekształcenia, stosownych uchwał, umów i statutów spółki przekształconej.

3

Prowadzimy nadzór nad działaniem biegłego rewidenta, który będzie opiniował plan przekształcenia i pozostałą dokumentację prawną.

4

Prowadzimy postępowanie w sprawie przekształcenia spółki aż do wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia o wpisie spółki przekształconej do KRS.

Prawnicy Lawyer Line


Prawnicy Lawyer Line wszczynają procedurę przekształcenia spółki co najmniej raz na kwartał, a średni czas czas trwania całego postępowania to 7 miesięcy.

Zaufaj Naszym Prawnikom!


Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.


Od 5000 zł / netto

Pytania i odpowiedzi

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa zezwalają na dokonanie przekształcenia spółek prawa handlowego w następujących konfiguracjach podmiotowych:

  • Przekształcenie spółek osobowych w inne spółki osobowe.
  • Przekształcenie spółek osobowych w spółki kapitałowe.
  • Przekształcenie spółek kapitałowych w spółki osobowe.
  • Przekształcenie spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe.
  • Przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę handlową (osobową lub kapitałową).

Wybór typu spółki w jaki nastąpi przekształcenie zależy od woli jej wspólników i akcjonariuszy, z tym że swoboda działania w tym zakresie została ograniczona przez ustawodawcę do możliwości przekształcenia spółki w inną spółkę handlową. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują przekształcenia spółki w inny podmiot, np. przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnię czy stowarzyszenie. Katalog podmiotów, które mogą uczestniczyć w przekształceniu ma zatem zamknięty charakter.

Zgodnie z przepisem art. 552 k.s.h. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Dzień przekształcenia jest dniem, w którym dochodzi do wpisu spółki przekształconej do rejestru. Wpis taki ma charakter konstytutywny w sensie zmiany formy prawnej spółki i wywołuje określone skutki prawne, zarówno dla spółki przekształconej, jak i dla wspólników uczestniczących w przekształceniu. Powyższe oznacza, że z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Wpis do rejestru “nowej” spółki przekształconej i wykreślenie z rejestru “starej” spółki przekształcanej następuje jednocześnie na podstawie tego samego postanowienia sądowego.

Tak, jeżeli zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia formy prawnej nowej spółki, “nowa” spółka przekształcona może działać pod firmą “starej” spółki przekształcanej. Jeżeli jednak powyższy warunek nie zostanie spełniony i do firmy “nowej” spółki przekształconej konieczne będzie dodanie dodatkowego członu, to “nowa” spółka przekształcona będzie miałą obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu ,,dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia (dzień wpisu spółki przekształconej do KRS i wykreślenia spółki przekształcanej z KRS). Stanie się tak chociażby w sytuacji, w której dochodzi do przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, gdy firma spółki kapitałowej nie zawierała w nazwie imienia i nazwiska albo nazwy przynajmniej jednego wspólnika, który odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki.

Wedle przepisu art. 553 § 2 k.s.h. “Nowa” spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane “starej” spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Ponadto “nowej: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki “starej” spółki przekształcanej.

Oznacza to, że co do zasady “nowej” spółce przekształconej przysługują wszelkie koncesje i zezwolenia udzielone “starej” spółce przekształconej. Ponadto treść wszystkich stosunków prawnych jakie łączyły “starą” spółkę przekształcaną z innymi podmiotami pozostaje bez zmian. W praktyce oznacza to, że “nowa” spółka przekształcona nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby przeszły na nią prawa i obowiązki “starej” spółki przekształcanej. Przykładowo, umowa nie musi zawierać żadnych aneksów ani nie jest konieczne uzyskanie zgody kontrahentów na zmianę stron umowy.

Przekształcenie nie powoduje zmiany stron w procesie, a wszelkie orzeczenia, które były wiążące dla “starej” spółki przekształcanej obowiązują “nową” spółkę przekształconą bez konieczności uzyskania na nie nowej klauzuli wykonalności.

Numer NIP "nowej" spółki przekształconej pozostaje taki sam jak NIP "starej" spółki przekształcanej. Nie ma zatem potrzeby informowania swoich stałych kontrahentów o zmianie tego numeru.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celu realizacji Państwa zapytania, przedstawienia oferty Spółki, a w końcu realizacji umowy o świadczenie usług przez Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lawyer Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podanych danych w celach marketingowych własnych usług oraz dla monitorowania ruchu na stronie internetowej Spółki (profilowanie).
Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.

W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl
Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.
Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667.

Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.
Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800