Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniach stacjonarnych

§ 1 Postanowienia ogólne

Szkolenia organizowane są przez Lawyer Line spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16G/121, 61 – 719 Poznań, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 - 667, zwaną dalej „Organizatorem”.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem „Zgłaszającego” należy rozumieć podmiot, który zgłasza osobę przez siebie zatrudnioną lub z nim współpracującą do udziału w Szkoleniu prowadzonym przez Organizatora, zaś pod pojęciem „Uczestnika” należy rozumieć osobę zgłoszoną do udziału w Szkoleniu przez Zgłaszającego.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu prowadzonym przez Organizatora i obowiązują wszystkich Uczestników oraz Zgłaszających.

§ 2 Organizacja Szkoleń

Szkolenia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.

Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach oraz na zasadach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej m.in. pod adresem strony internetowej Organizatora: www.lawyerline.pl

Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom materiały szkoleniowe niezbędne do uczestnictwa w Szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, niedyspozycja prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 10 Uczestników). W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu 7 dni od planowanej daty inny termin jego realizacji lub zwrot opłaty za Szkolenie w pełnej wysokości.

Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które skutecznie zgłosiły chęć udziału w Szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Szkolenia.

§3 Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu

Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres mailowy Organizatora: kancelaria@lawyerline.pl lub telefonicznie, przy czym, aby zgłoszenie telefoniczne było skuteczne Organizator w terminie dwóch dni roboczych wyśle e- maila do Zgłaszającego z potwierdzeniem danych Uczestników.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 7 dni przed datą jego realizacji. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem braku możliwości złożenia rezygnacji.

Za termin dokonania zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e- mailowej Organizatora lub zgłoszenia telefonicznego.

Zgłoszenie na Szkolenie w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków.

Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

§ 4 Odpłatność za Szkolenia

Uiszczenie przez Zgłaszającego opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu.

Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora bądź w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Organizatora z potwierdzaniem skutecznego zgłoszenia na Szkolenie.

Opłata za Szkolenie obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe lub lunch), zgodnie z ofertą dotyczącą danego Szkolenia.

Opłata za Szkolenie nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania Uczestników, chyba że w ofercie danego szkolenia wyraźnie zastrzeżono inaczej.

W ramach opłaty za Szkolenie każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych przeznaczonych wyłącznie do użytku własnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być przez Uczestników ani Zgłaszających kopiowane lub powielane bez zgody Organizatora, a także wykorzystywane przez te podmioty w celach innych niż użytek własny, w szczególności w celach zarobkowych.

Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora na Zgłaszającego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.

§ 5 Rezygnacja z udziału w Szkoleniu oraz zmiana osoby Uczestnika

Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa zgłoszonego przez niego Uczestnika w Szkoleniu poprzez wysłanie zgłoszenia rezygnacji w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora.

W przypadku rezygnacji Zgłaszającego z udziału zgłoszonego przez niego Uczestnika w Szkoleniu w terminie maksymalnie 14 dni przed terminem realizacji danego Szkolenia Zgłaszający nie jest zobligowany do uiszczenia opłaty za Szkolenie na rzecz Organizatora, zaś w przypadku wcześniejszego uiszczenia przez Zgłaszającego opłaty za Szkolenie Organizator zobligowany jest zwrócić mu całość uiszczonej opłaty.

W przypadku rezygnacji Zgłaszającego z udziału zgłoszonego przez niego Uczestnika w Szkoleniu po terminie wskazanym w ust. 2 Organizator ma prawo zatrzymać opłatę za Szkolenie uiszczoną przez Zgłaszającego, zaś jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Szkolenie na rzecz Organizatora.

W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od Zgłaszającego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu zgłoszonego przez niego Uczestnika, a Uczestnik ten nie będzie uczestniczył w Szkoleniu przepis ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna. Zmiana uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi przez Zgłaszającego w formie elektronicznej najpóźniej 5 dni przed dniem realizacji Szkolenia. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Organizator nie gwarantuję wystawienia na rzecz nowego Uczestnika certyfikatu uczestnictwa w Szkoleniu w dniu jego realizacji. W takim przypadku certyfikat zostanie przesłany na adres Zgłaszającego w terminie 14 dni od dnia realizacji szkolenia.

§ 6 Procedura reklamacyjna

Każdy Zgłaszający i Uczestnik ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji Szkolenia przez Organizatora , w szczególności jakości świadczonych usług oraz zgodności Szkolenia z ofertą przedstawioną przez Organizatora.

Reklamacja powinna być zgłaszana w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora w terminie maksymalnie 7 dni od dnia realizacji szkolenia i powinna zawierać co najmniej oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację oraz przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.

Organizator rozpatruje złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki i udziela podmiotowi zgłaszającemu reklamację odpowiedzi w formie elektronicznej na wskazany przez ten podmiot adres mailowy w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Zgłaszających i Uczestników zgodnie z polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.lawyerline.pl
 2. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Zgłaszających i Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 3. Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy dot. udziału w Szkoleniu, a także w celu realizacji nałożonych na Organizatora obowiązków prawnych związanych z realizacją umowy np. w zakresie rachunkowości i podatków.
 4. Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji umowy dot. udziału w Szkoleniu, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi prawne, księgowe, archiwizacyjne, pocztowe.
 5. Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników będą przetwarzane przez okres od dnia zgłoszenia chęci udziału w Szkoleniu do 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Szkolenie zostało zrealizowane, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
 7. Zgłaszającemu i Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Zgłaszającemu i Uczestnikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W oparciu o dane osobowe Zgłaszającemu i Uczestnikowi, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak powoduje niemożność udziału w Szkoleniu.
 11. Zgłaszający zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne, które zgłasza do udziału w Szkoleniu, o treści niniejszego paragrafu.

§ 8 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.lawyerline.pl i wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Wszelkie spory wynikające lub związane z realizacją Szkoleń przez Organizatora zostaną poddane pod rozstrzygnięcie wyłącznie polskiemu sądowi właściwemu miejscowo dla adresu siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 poz.1145 ze zm.).

Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

Top

Kontakt

LAWYER LINE Sp. z o.o.

ul. Działowa 16/55

61-747 Poznań

kancelaria@lawyerline.pl

+48 577 138 800